För att få tillgång till bibliotekets material och tjänster behöver du ett bibliotekskort. Kortet gäller på Stockholms universitets huvudbibliotek och filialbibliotek. Det finns två olika sorters kort som fungerar som bibliotekskort vid Stockholms universitetsbibliotek: bibliotekets lånekort och universitetskortet.

Genom att använda bibliotekskortet förbinder du dig att följa Stockholms universitetsbiblioteks låneregler. När du besöker biblioteket och använder våra tjänster ska bibliotekskortet alltid kunna uppvisas.

Du som låntagare är skyldig att

  • Observera ändringar i lånereglerna. Vi meddelar ändringar på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats, och ansvarar för att en gällande version av lånereglerna alltid finns på webbplatsen.
  • Observera  den garanterade lånetidens längd. Lånetiden är olika för olika samlingar. Stockholms universitetsbibliotek är inte skyldigt att skicka påminnelser.
  • Respektera licensvillkoren för bibliotekets elektroniska resurser. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie- eller forskningssyfte.
  • Hålla koll på materialets återlämningsdatum för att kunna lämna tillbaka i tid.
  • Behandla bibliotekets material varsamt och skydda det mot skada.
  • Hålla bostadsadress och e-postadress aktuella.
  • Ansvara för alla lån på ditt bibliotekskort tills lånen är avregistrerade i Stockholms universitetsbiblioteks lånesystem. När du återlämnar material som du lånat får du ett kvitto via återlämningsmaskinen. Spara kvittot till dess du kontrollerat på webbplatsen att ditt lån är avregistrerat.
  • Bibliotekets material får inte tas med utomlands.

Vad händer om jag bryter mot reglerna?

Om du bryter mot bibliotekets regler och stör verksamheten i bibliotekets lokaler kan du bli utestängd från biblioteket i upp till sex månader enligt 10 kap. 1 § 1st. p.3 och 2 § 2 st. § 1, kapitel 10, punkt 3 i högskoleförordningen (1993:100).

Vem fastställer lånereglerna och hur bindande är de?

Lånereglerna är ett avtal mellan dig som låntagare och Stockholms universitetsbibliotek. Låneregleran fastställs av Stockholms universitesbiblioteks överbibliotekarie

Vilka regler gäller för att lagra uppgifter?

För biblioteksverksamhet gäller sekretess enligt 40 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) § 22, kapitel 9 i sekretesslagen (1980:100) för uppgifter i register om enskilda personers lån, reservationer eller andra former av beställningar.

I biblioteksverksamhet kan behandling av personuppgifter förekomma. Då gäller personuppgiftslagen (1998:204).