Sammanfattning

En utmaning för insekter i naturliga miljöer är att hitta viktiga resurser, såsom föda eller partner, eftersom dessa resurser ofta är ojämnt fördelade i landskapet. För att förstå de mekanismer som möjliggör för insekter att möta denna utmaning behöver vi förstå de beteenden och sinnesintryck som används för att hitta resurser i komplexa miljöer. I första delen av min avhandling har jag studerat hur komplexitet i form av alternativa resurser påverkar sannolikheten att en insekt finner sin prefererade resurs. Effekter av alternativa resurser i grannskapet benämns ofta associativa effekter, och beror på begränsningar i insekters sinnesfysiologi. Dylika begränsningar påverkar insekters förmåga att utvärdera kvaliteten på resurserna i ett område. Eftersom den förmågan är en fundamental aspekt av en insekts sökprocess så beslutade jag mig för att studera hur en individs fysiologiska tillstånd och tidigare erfarenheter under larvstadiet påverkar sökbeteendet i heterogena miljöer.

Genom att jämföra beteendet hos fruktflugan Drosophila melanogaster mellan miljöer med en eller flera resurser fann jag att förekomsten av alternativa lågkvalitativa resurser ökade sannolikheten att välja en högt prefererad resurs, medan förekomsten av en högkvalitativ resurs minskade sannolikheten att välja en lågt prefererad resurs. Dessa effekter kallas associativ känslighet och associativ resistens. Genom att studera äggläggningsbeteendet fann jag att associativa effekter beror på selektion på smak, snarare än selektion på lukt, i samband med småskaliga beslut. I experiment tog vi bort möjligheten för insekterna att misstolka resurskvaliteten och då uppkom inga associativa effekter, vilket visar på att dessa uppkommer som en konsekvens av ett distinkt val snarare än som en konsekvens av begränsningar i sinnesfysiologin.

I del två av avhandling studerade jag om insekter använder erfarenheter i tidiga levnadsstadier för att underlätta lokalisering av sin värd, och om detta leder till en bättre tillväxt och överlevnad hos larverna. Jag studerade samspelet mellan larvparasitoiden Asecodes lucens och dess värd, den oligofaga skalbaggen Galerucella sagittariae. Resultaten visar att förhållandet mellan värdval och avkommans tillväxt hos båda arterna beror på ett samspel mellan insektens tidigare värd och kvaliteten hos de olika värdarterna. Jag fann också att insektens ursprung, dvs identiteten på dess tidigare värd, förklarade en stor del av variationen i den vuxna insektens preferens, för båda arterna, men bara en liten del av variationen i avkommans tillväxt och överlevnad. Resultaten indikerar att det är viktigare för honans fitness att hitta någon möjlig värd än att värden nödvändigtvis är av den bästa kvaliteten för avkomman.

Opponent: Professor Ring T. Cardé, Department of Entomology, University of California at Riverside