Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin
Cecilia Wadensjö. Foto: Eva Dalin

I studien undersöks hur de muntliga berättelserna växer fram för att sedan rekontextualiseras i skriftlig form i de dokument som utgör underlag för Migrationsverkets beslut. Studien avser följa 10–15 vuxna personer och insamla data genom att göra ljud- och, om möjlighet ges, bild-inspelningar av intervjuer. Den skriftliga dokumentation som sker i anslutning till intervjuerna utgör en annan del av den data som undersöks. Vidare kommer vi som forskare att intervjua de personer som deltar i de ärenden som följs, förutom med de sökande görs intervjuer också med handläggare, ombud och tolkar. Studien är inriktad på asylsökande till Sverige som talar ryska.

Studiens fokus är på hur berättelser samkonstrueras under intervjuerna och sedan rekontextualiseras från muntlig till skriven form. Ett särskilt fokus ligger på asylintervjuns tolkmedierade format. Vi vill även undersöka hur de asylsökandes identitet(er) konstrueras under asylprocessen. De deltagandes förståelse av och attityder till de aktuella intervjuerna och de dokument som genereras är också av intresse. Teoretiskt och metodiskt knyter studien an till analyser av tal och social interaktion, narrativanalys och verksamhetsanalys.

Projektansvarig: Hanna Sofia Rehnberg (universitetslektor, Södertörns högskola).

Deltagare: Zoe Nikolaidou (universitetslektor, Södertörns högskola) och Cecilia Wadensjö (professor, TÖI, Svefler).

Projektperiod: 2017–2020

Projektmedel: 6 800 000 kr

Finansiär: Östersjöstiftelsen och är förlagt till Södertörns högskola.

Blogg: Asylberättelser