Writing series

Acta (in Swedish and English)

Author Title Year
Yvonne Carlsson
Genericitet i text 2012
Gunilla Hellström
Saco-SR-konflikten 1971 – en analys av opinionsbildning i tidningsledare 2011
Sara Myrberg
The Intonational Phonology of Stockholm Swedish 2010
Milda Rönn
”Det är inte förrän man gör det som man förstår” : Om kommunikativa hinder vid en teaterhögskola 2009
Jan Svanlund
Lexikal etablering : En korpusundersökning av hur nya sammansättningar konventionaliseras och får sin betydelse 2009
Jonatan Pettersson
Fri översättning i det medeltida Västnorden 2009
Gunilla Almström Persson
Perspektiv i polisprotokoll 2009
Maria Westman
Skriftpraktiker i gymnasieskolan : Bygg- och omvårdnadselever skriver 2009
Andreas Nord
Trädgårdsboken som text 1643–2005 2008
Linda Kahlin
Sociala kategoriseringar i samspel : Hur kön, etnicitet och generation konstitueras i ungdomars samtal 2008
Stina Hållsten
Ingenjörer skriver : Verksamheter och texter i arbete och utbildning 2008
Maria Lim Falk
Svenska i engelskspråkig skolmiljö : Ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser 2008
Magnus Källström
Mästare och minnesmärken : Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden 2007
Gunilla Jansson
Deltagande i problemsekvenser kring skriftspråksfrågor i flerspråkiga studentgrupper. 2007

Språkets roll och räckvidd : Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 2008
Hans Strand
Att argumentera och resonera grammatiskt 2007
Bodil Hedeboe
Medium og evaluering : Om fortællerperspektivet i engelske oversættelser af H.C. Andersens eventyr Kejserens Nye Klæder 2008
Ingela Tykesson-Bergman
Samtal i butik : Språklig interaktion melllan biträden och kunder 2006
Annika Johansson
Nederländskans komen och svenskans komma : En kontrastiv undersökning 2006
Per Mårtenson
Stilstudier i Carl Jonas Love Almqvists exilförfattarskap 2005
Ulf Larsson
De fyra elementen : En semantisk motivstudie i Gunnar Ekelöfs En Mölna-Elegi 2004
Charlotte Engblom
Samtal, identiteter och positionering : Ungdomars interaktion i en mångkulturell miljö 2004
Jeanna Wennerberg
Tempus och transitivitet i dövas andraspråk 2004
Gunlög Sundberg
Asymmetrier och samförstånd i rekryteringssamtal med andraspråkstalare 2004
Mona Blåsjö
Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer 2004
Anna Vogel
Swedish Dimensional Adjectives 2004
Anders Björkvall
Svensk reklam och dess modelläsare 2012
Kerstin Tropp
Framtidsreferens i svenskt inlärarspråk 2012
Patrik Åström
Senmedeltida svenska lagböcker : 136 lands- och stadslagshandskrifter : dateringar och dateringsproblem 2012
Kristina Danielsson
Beginners Read Aloud : High versus Low Linguistic Levels in Swedish Beginners' Oral Reading 2008
Karin Milles
Kvinnor och män i möte : En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten 2003
Kristina Jämtelid
Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld : flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag 2002
Yvonne Lindqvist
Översättning som social praktik : Toni Morrison och Harlequinserien Passion på svenska 2012
Anna-Malin Karlsson
Skriftbruk i förändring : en semiotisk studie av den personliga hemsidan 2009
Antti Ylikiiskilä
Tvåspråkiga skolbarns verbanvändning i svenska 2012
Jan Svanlund
Metaforen som konvention : graden av bildlighet i svenskans vikt- och tyngdmetaforer 2012
Ulla-Britt Kotsinas
Kontakt, variation och förändring : studier i Stockholmsspråk : ett urval uppsatser 2013
Alexander Želtuchin
Orthographic codes and code-switching : a study in 16th century Swedish ortography 2012
Per Ledin
Arbetarnes är denna tidning : textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen 2012
Ulla Ekvall
Gotländska växtnamn : tradition och förnyelse i ett lokalt växtnamnsskick 2012
Inger Larsson
Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr : en datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning 2012
Hans Strand
Nusvenskt tidningsspråk : kvantitativa studier av reportage i morgon-, kvälls- och veckopress 2012
Barbro Söderberg
Från rytters och cowboys till tjuvstrykers : s-pluralen i svenskan : en studie i språklig interferens = [From rytters and cowboys to tjuvstrykers] : [the s plural in Swedish] : [a study in linguistic borrowing] 2013
Jan Paul Strid
Nären, Njärven och Njurhulten : studier över en grupp svenska sjönamn och därmed samhöriga ord i nordiska språk 2012
Ulla Clausén
Nyord i färöiskan : ett bidrag till belysning av språksituationen på Färöarna 2012
Evert Salberger
Runsvenska namnstudier 2012
Annette Fischer. Foto: Pia Nordin

Annette Fischer

Archive and Journal keeping

Email Archive: arkiv.svefler@su.se
Journal keeping: diariet.svefler@su.se

Luke Holmes, Maryann Su Lin Tan. Foto: Pia Nordin

Luke Holmes & Maryann Su Lin Tan

Reference library (Scandinavian Languages, Bilingualism). Purchasing of books (Svefler)

Roger Andersson. Foto: Ingmarie Andersson

Professor Roger Andersson

Editor dissertations and writing series

Pia Nordin. Foto: privat

Communicator Pia Nordin

Editing, printing, DIVA

Laptop och förstoringsglas Foto: kovaleff MostPhotos

Search DiVA, the Publication database of Stockholm University

Böcker i datorskärm. Books in a computer screen. Foto/Photo: Vlad Kochelaevskiy, MostPhotos

Register in DiVA

Register in DiVA
Login is required.

Instructions for registration in DiVA (Library)

The Department's DiVA administrators
Research

Student essays: see (in Swedish) Uppsatsarkiv.