DEEP har nyligen rekryterat ett stort antal biträdande lektorer som alla är specialiserade inom olika forskningsområden och vi väljer därför att presentera dem och deras spännande forskning. En biträdande lektor är en ny typ av tjänst för unga lovande forskare och lärare för att möjliggöra en akademisk karriär.

Först ut är Johan Eklöf, och därefter Tanja SlotteAyco TackAelys HumphreysFrancisco Nascimento och Agnes Karlsson.

 

Johan Eklöf

Johan Eklöf är biträdande lektor i makrofytbiologi (läran om storvuxna vattenväxter) på DEEP. Johans forskargrupps primära arbetsområde är att undersöka anledningar till biodiversitetförändringar i kustnära ekosystem och konsekvenserna av dessa förändringar. Forskargruppen studerar också hur organismer och deras samhällen svarar på förändringar och störningar i miljön såsom klimatförändringar, försurning och överfiske, och vilka egenskaper (t.ex. kroppsstorlek, livslängd och matpreferenser) som gör organismerna mer eller mindre motståndskraftiga eller känsliga för dessa förändringar.

 

Vänstra: Tropiska korallrev som formar komplexa ekosystem och upprätthåller hög biologisk mångfald. Photo credit: Angelica Chirico. Högra: Sjögräsarten Thalassodendron ciliatum bildar en äng som har stor betydelse för fiskar som föda och barnkammare. Photo credit: Angelica Chirico
Vänstra: Tropiska korallrev som formar komplexa ekosystem och upprätthåller hög biologisk mångfald. Photo credit: Angelica Chirico. Högra: Sjögräsarten Thalassodendron ciliatum bildar en äng som har stor betydelse för fiskar som föda och barnkammare. Photo credit: Angelica Chirico

 

Johan studerar också hur dessa förändringar påverkar ekosystemfunktioner (t.ex. primärproduktion – den biologiska process där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska), som i sin tur påverkar ekosystemtjänster som är mycket viktiga för människans överlevnad, såsom vattenrening och fiskproduktion.   

 

Växtätande fiskar (Acanthuridae, Kirurgfiskar) simmandes över en sjögräsäng. Photo credit: Angelica Chirico.
Växtätande fiskar (Acanthuridae, Kirurgfiskar) simmandes över en sjögräsäng. Photo credit: Angelica Chirico.

 

Rovfiskar och näringskedjor

Johan och hans forskargrupp jobbar också med projektet ”Plant-Fish” (www.plantfish.se) (finansierat av FORMAS). Plant-Fish projektet studerar hur rovfiskar i Östersjön, t.ex. abborre och gädda, påverkar växter och andra arter längre ner i näringskedjan genom att rovfiskarna äter mindre fiskar och evertebrater (ryggradslösa djur). Projektet studerar också hur akvatiska växter med livsviktiga ekologiska funktioner påverkar andra organismer, bl.a. rovfiskar, och ekosystemprocesser.

- En hypotes är att stora rovfiskar och akvatiska växter påverkar varandra positivt genom att t.ex. växterna agerar barnkammare för småfisk, och att dessa ömsesidiga interaktioner påverkar hela ekosystemen samt hur de klarar miljöförändringar och skapandet av ekosystemtjänster. Att förstå dessa interaktioner är väldigt viktigt på ett vetenskapligt plan och kan förhoppningsvis också förbättra ekosystem-baserad förvaltning, hävdar Johan Eklöf.   

 

Johan Eköfs personalsida

Johan Eklöfs presentation på 2016 12th International Seagrass Biology workshop